Projekt för att motverka utanförskap

Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning arbetar inom olika projekt med avbrotts- och skolkproblematik för att motverka utanförskap på lång sikt. GR Drop Outs är ett exempel på detta, som bland annat genomförde metodutveckling, kartläggningar, kompetensutveckling och utvärderingar. GR Drop Outs finansierades av Europeiska socialfonden och pågick mellan 2011-2013.

Om du vill veta mer om olika arbeten GR gör för att motverka utanförskap se nedan eller kontakta Fredrik Åkerlind på fredrik.akerlind(a)goteborgsregionen.se

Plug In är ett tvåårigt projekt som pågår mellan 2012 och 2014. Det är Sveriges största samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Målet för Plug In är att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år. Ett delmål är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) leder och samordnar projektet i samverkan med GR, Region Jämtland, Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland, Region Västerbotten och Region Östsam. Ett femtiotal kommuner har anslutit sig till projektet, vilket gör Plug In till Sveriges största samverkansprojekt för att motverka utanförskap.
http://www.pedagogisktcentrum.se/plugin

PlugInnovation
PlugInnovation ska bli en nationell, digital plattform för att motverka avbrott från gymnasieskolan. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan.
PlugInnovation utvecklas inom ramen för projektet Plug In.
http://pluginnovation.se/

SamTidigt är ett samverkansprojekt som syftar till att förbättra samarbetet mellan skola och socialtjänst i sju av Göteborgsregionens medlemskommuner. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta miljöer ännu bättre. Med samordnade och samtidiga insatser ska inte något barn behöva falla mellan stolarna.
www.samtidigt.eu