Det finns andra som arbetar med skolkproblematik och främjande av skolnärvaro, både på nationellt och internationella håll. Här tipsar GR Drop Outs om några.

Design ska motverka studieavbrott

30 procent av norska gymnasieelever fullföljer inte sina studier. Ett problem som inte bara bör hanteras av utbildningssektorn och av hälsovården, menar den norska staten, som betonar att skapandet av en hälsosam miljö som främjar lärande och motivation också är en fråga om god design.

Med hjälp av Statens designkonkurranse (http://statensdesignkonkurranse.no), en tävling som syftar till att utveckla offentliga tjänster med hjälp av design och tjänstedesign, vill man nu tackla frågan om avbrott ur ett designperspektiv.

Statens designkonkurrense har sedan 1994 arrangerats av Norsk Form på uppdrag av norska staten. Läs mer om tävlingen här: http://norskform.no/Temaer/Statensdesignkonkurranse/

Vänd frånvaro till närvaro – ny guide för systematiskt skolnärvaroarbete från SKL

Hur kan kommunen säkerställa att alla skolor arbetar på ett bra sätt för att öka närvaron? Och hur kan skolorna stödjas i detta?

Många kommuner vill utveckla sitt arbete för ökad skolnärvaro, men det råder brist på forskning och studier att ta avstamp från. Det är mot den bakgrunden som SKL nu ger ut ett nytt material som samlar erfarenheter och kunskaper om hur ett sådant arbete kan bedrivas på ett systematiskt sätt.

Länk till guiden: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-947-8.pdf

SKL samlar information om skolnärvaro och skolk

Vilka krav ställs i skollagen och hur anser Skolverket och Skolinspektionen att man bäst arbetar för att främja närvaro? På SKL:s webbplats finns nu en temasida där man kan ta del av aktuell information som rör skolnärvaro och arbetet med att motverka skolk. Länk- och litteraturtips presenteras också. http://www.skl.se/psynk/teman_1/battre-skolresultat/skolnarvaro

Nytt metodmaterial för att motverka fördomar och utanförskap

Hej Sverige är namnet på ett nytt, kostnadsfritt metodmaterial framtaget av Friends och UNHCR. Syftet är att öka förståelsen för olikheter och bidra till ökad trygghet och jämlikhet i skolan. Här kan du läsa mer om och ta del av materialet: http://www.hejsverige.nu/

Regional konferens inom ramen för projektet Plug In den 12 april

Inom ramen för ESF-projektet Plug In arrangeras en regional konferens i Göteborg den 12 april. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om det arbete som görs i regionen samt ge möjlighet för de kommuner som jobbar med drop outs-problematik att få feedback på sitt arbete och få fördjupade tankar om hur man vill arbeta. Utöver representanter för Plug Ins delprojekt i Göteborgsregionen, deltar personer som på olika sätt jobbar med utanförskapsfrågan samt representanter från ESF, SKL, Ramböll och European Minds. Mer information om konferensen finns på http://eventus.trippus.se/plugin130412. För mer information om Plug In, kontakta regional projektledare Johan Borvén Johan.Borven@goteborgsregionen.se.

Nytt studiematerial för personal som arbetar med barn och unga med psykisk, psykiatrisk och social problematik

Studiematerialet ”Att utveckla samarbetet för barn och unga i Västra Götaland med stöd av Västbus” bygger på två verklighetsbaserade berättelser som beskriver barn som har löpt hög risk att hamna i utanförskap, men där barnpsykiatri, skola och socialtjänst gemensamt har funnit vägar att ge stöd till barnen och familjerna. Berättelserna följs av frågor som ska kunna bilda underlag för dialog om hur insatser och samarbete för barn, unga och deras familjer kan utvecklas vidare.

Materialet utgår från Västbus, riktlinjer som tagits fram för att kommunerna och regionen i Västra Götaland tillsammans ska kunna ge dessa barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Läs mer: http://www.goteborgsregionen.se/grinnehallsmeny/fouivast/nyhetsarkivfouivast/nyhetsa...

Flera projekt inom GR om att motverka utanförskap

Inom GR och nationellt arbetas det för fullt med utanförskap från olika håll. Förutom GR Drop Outs, är tre andra ESF-projekt aktuella:

GR SYVO, ett kompetensutvecklingsprojekt inom området entreprenörskap, skolaarbetsliv där bland annat studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i projektet. Läs mer:
www.goteborgsregionen.se/grsyvo

SamTidigt, kompetensutveckling och samverkan mellan socialtjänst och
utbildning för utsatta barn 0-18/21 år. Läs mer:
www.goteborgsregionen.se/samtidigt

Plug In, ett nationellt projekt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar i samverkan med fem regioner i landet där 60 kommuner ingår. Projektet syftar till att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löper störst risk att hoppa av gymnasiet och att motivera ungdomar som redan har hoppat av gymnasiet att slutföra sina studier. Läs mer:
www.goteborgsregionen.se/plugin

STEPS

Syftet med projektet STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan, utvecklar och ökar förutsättningarna för lärare, studie-och yrkesvägledare samt skolledare att skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola. En skola som bättre speglar arbetslivets behov och förutsättningar, nu och i framtiden. Projektet som pågår i tre terminer delas av Skaraborgs kommunalförbund, Region Halland, Fyrbodal, Sjuhärad och GR Utbildning.
Besök STEPS hemsida www.steps.nu/

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande bygger på en grundläggande idé: Att tecken på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. Syftet med webbplatsen www.bedomningforlarande.se är att skapa interaktiv och levande fortbildningsyta om formativ bedömning. Där kan du lära dig mer om formativ bedömning och diskutera bedömningsfrågor med kloka och engagerade lärare från hela Sverige.
Webben görs inom ramen för ESF-projektet STEPS, Strategiskt entreprenörskap i skolan, och har utvecklas i ett samarbete mellan GR Utbildning Pedagogiskt Centrum och forskaren Christian Lundahl.
Besök deras hemsida www.bedomningsforlarande.se

Preventing Dropout, Sverige och Danmark

Preventing Dropout är ett nätverksprojekt med 12 samarbetspartners från Öresundsregionen. Syftet med projektet är att etablera ett integrerat samarbete mellan gymnasieskolor, vägledare och forskare i både Sverige och Danmark, för att vidare ta del av och utveckla kunskapen om hur vi får fler ungdomar att genomföra en gymnasieutbildning. Forskningscirklar, lärarutbyten och seminarier är olika metoder som används för att förbättra stödet till ungdomar för att de ska välja rätt gymnasieutbildning eller att de ska fullfölja sin utbildning som redan påbörjats.
På deras hemsida finns information om vilken kunskap som utvecklas i form av litteraturtips, inspiration och projektets aktiviteter.
Projektets hemsida: http://preventingdropout.com/

NotSchool, Storbritannien

NotSchool är ett initiativ i Storbritannien som utmanar de traditionella benämningarna från skolvärlden och har som mål att hemmasittare i åldern 14-16 år ska återfå sin lust till lärande. NotSchool är utformad som en community på webben för de elever som den traditionella skolan inte är anpassad för. Den är en virtuell skola och finns därmed inte i en fysisk byggnad. Eleverna har ingen kurs- och läroplan, den skapar de själva. De har inga fasta tider utan ungdomarna lär vad de anser viktigt under de tider som passar dem. Jean Johnson är en av grundarna till Notschool och har varit delaktig som viktig internationell kontakt i GR Drop Outs. Lyssna på intervju med henne under flikarna Om skolkproblematik - Aktuellt i debatten.
Hemsidan till NotSchool:
http://www.notschool.net/

WE-STAY, Europa

Skolk från skolan är ett allvarligt folkhälsoproblem som berör ungdomar i hela världen. Projektet WE-STAY syftar till att samla epidemiologisk information om skolk från skolan bland europeiska ungdomar. Projektet avser också att pröva tre interventionsprogram med olika typer av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder för att minska frekvensen skolk och då förbättra den psykiska hälsan hos eleverna. Resultaten från interventionerna kommer att utvärderas och leda till rekommendationer om hur man kan förebygga skolk och psykisk ohälsa, som kommer att göras tillgängligt.
Besök projektets hemsida:
http://www.we-stay.eu/

Oneeighty

Utvecklingsprojektet Oneeighty startade i september 2007. Syftet med projektet var att utveckla en läroplats för unga som av olika skäl inte går i konventionell grundskola.

På deras hemsida http://oneeighty.se/ delar de med sig av spännande pedagogiska metoder och digitala verktyg för att nå de onåbara unga i grundskolan.
Bland annat finns en spännande processhandledningsbok med många övningar att göra med elever.

Säkerställa effektivt arbete med skolnärvaro

Sveriges Kommuner och Landsting har ett synkroniseringsarbete om psykisk hälsa, barn och unga som heter Psynk. Den 16 april anordnade Psynk ett stormöte om "Skolresultat och psykisk hälsa". Där pratade Carianne Lundvall Karlsson, Yvonne Andersson och Jon Granlund, Vänersborgs kommun, om hur de arbetar med ogiltig frånvaro i grundskolan och till viss del gymnasiet.
Se film om "Så säkerställer vi ett effektivt arbete med skolnärvaro":
http://streamio.com/api/v1/videos/4f955bc811581e7235008ca1/public_show?s...

Läs mer om Psynk här:
http://www.skl.se/psynk

Samverkan kring barn som far illa

Åtgärderna för att öka skolnärvaron har en koppling till arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Skolverket har en särskild webbsida om samverkan kring denna elevgrupp. Här finns fakta och intressanta rapporter:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/halsa/samverkan-kring-barn-som-f...

Kunskapsportalen Angered

På Angeredsgymnasiet i Göteborg har projektet Kunskapsportalen införlivats i den ordinarie verksamhet. Syftet med Kunskapsportalen är att underlätta inlärning för elever som har behov av och rätt till särskilt stöd. Målet är att minska antalet individuella studiemisslyckanden. Detta gör de bland annat genom tre steg: kompensation, övning och kunskapsinhämtning.
Läs mer om arbetet på:
http://www17.goteborg.se/ubf/angered/webb/Kunskapsportalen/Kunskapsporta...

Vänersborg har halverat skolket i skolorna

I Vänersborgs kommun samarbetar myndigheter för att förbättra ungas hälsa. Kommunen har på kort tid lyckats öka skolnärvaron (och med andra ord halvera skolket) bland eleverna på gymnasiet och högstadiet. Ett av projekten i Vänersborg är "Öka skolnärvaron".
Läs mer om arbetet på:
http://www.vanersborg.se/utbildningbarnomsorg/elevhalsahalsovard/elevhal...