GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionen.
See video

3D Visualization - Ann Bamford

Vi träffade professor Ann Bamford på BETT-mässan i London, ett utav Europas största utbildnings- och it-mässor. Här berättar hon hur 3D-visualisering kan öka motivationen hos elever i klassrummet.

See video
3 år 30 veckor sedan
See video

21st Century Skills - Kathryn Macauly

En intervju på BETT-mässan i London med Kathryn Macaulay, Deputy Head vid The Abbey School, om hennes tankar kring "the 21st Century Skills".

See video
3 år 30 veckor sedan

Salutogenes vid långvarig frånvaro

Examensuppsats vid psykoterapeutprogrammet skriven av Mikael Färnkvist, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut.
I studien görs ett försök att utifrån intervjuer med nio ungdomar (15-20 år) undersöka faktorer och processer som bidragit till att de, från att ha varit i en situation med långvarig ogiltig skolfrånvaro, lyckats komma tillbaka till en fungerande skolgång. Salutogena faktorer intervjupersonerna framhåller är inre förändringar liksom stödjande och utvecklande faktorer i yttervärlden. Förslag till praktisk tillämpning utifrån resultatet diskuteras.

Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs

Fanny E Catos masteruppsats i sociologi med samhällsanalytisk inriktning "Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs. Rättigheter och skyldigheter i den samtida utbildningspolitiken"

Genom en diskursanalytiskt angreppssätt svarar uppsatsen bland annat på frågorna: Hur konstrueras de olovligt frånvarande eleverna? Hur kan den förändrade lagstiftningen och regleringen på området förstås utifrån teorier om makt, disciplin och risk?

Horisontsammansmältning - olika kompetenser ser mer

Detta material togs fram som arbetsmaterial till heldagskonferensen den 23 maj 2012 inom projektet GR Drop Outs. En ambition var att skapa horisontsammansmältningar med olika professioner som belyste skolkproblematik från olika perspektiv. I grupper på 3-6 personer fick deltagarna möjligheten att mötas i cirka en timma för att samtala kring hur de kan hjälpa eleven Kim att lyckas med sin skolgång. Syftet med detta material är att reflektera och utforma verklig samverkan kring elever som riskerar att hamna i en utanförskapsproblematik.

I dokumentet följer en enkel sammanställning av de svar som dokumenterades av de olika grupperna under konferensen.

Är ni intresserade av att få en utökad version av materialet för att själv kunna arbeta med det i er verksamhet?
Kontakta Åsa Nilsson asa.nilsson(a)goteborgsregionen.se

See video

Inledningstal av GR Drop Outs konferens

Inledningstal på GR Drop Outs heldagskonferensen den 23 maj 2012 av Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen, GRs politiska styrgrupp för livslångt lärande.

See video
3 år 27 veckor sedan
See video

Varför accepterar vi snedsteg i skolan?

Natanael Derwinger, UR, om "I ett kärnkraftverk accepterar vi inga felsteg, varför gör vi det då i skolan?"
Från GR Drop Outs heldagskonferens den 23 maj 2012.

See video

Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs

Fanny E. Cato, GR Utbildning och Göteborgs universitet, presenterar sin masteruppsats "Olovlig frånvaro i skolan som problem och diskurs. Social förändring och politiska interventioner"
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

See video
3 år 27 veckor sedan
See video

BUP och samverkan

Mikael Färnkvist, BUP Hisingen, talar om BUP och samverkan.
Från GR Drop Outs heldagskonferens 23 maj 2012.

See video
3 år 27 veckor sedan
See video

Är alla ungar lika mycket värda?

Natanael Derwinger, UR, problematiserar kring frågan "Är alla ungar lika mycket värda?"
Från GR Drop Outs konferens 23 maj 2012.