GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013. Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap. GR Drop Outs finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionen.
2 år 39 veckor sedan

Hur upplevs skolan av dem den är till för – eleverna? Forskning.se har i samverkan med Skolverket sammanställt forskning som studerar skolan ur ett elevperspektiv. Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/elevperspektiv.4.6b01f00013cc...

2 år 40 veckor sedan

Lena Lidström ingår i en forskargrupp som under fyra år ska kartlägga övergången från skola till arbete bland unga som lämnar skolan med ofullständiga betyg. Hon finner det anmärkningsvärt hur många av de tillfrågade unga som klandrar sig själva för att inte ha lyckats i skolan. Och en enkätundersökning gjord i projektet visar att många kommuner skjuter över ansvaret på eleverna.

– De unga som vi har gjort uppföljande intervjuer med är ofta utsatta i något avseende redan innan de kommer till skolan. I frånvaron av rätt insatser blir de sedan ännu mer marginaliserade vilket leder till att de lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Det i sin tur leder till att de har föga chans att få jobb, säger Lena Lidström.

Läs mer på Lärarnas Nyheter.se: http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/02/14/unga-klandrar-...

2 år 40 veckor sedan

Inom ramen för ESF-projektet Plug In arrangeras en regional konferens i Göteborg den 12 april. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om det arbete som görs i regionen samt ge möjlighet för de kommuner som jobbar med drop outs-problematik att få feedback på sitt arbete och få fördjupade tankar om hur man vill arbeta. Utöver representanter för Plug Ins delprojekt i Göteborgsregionen, deltar personer som på olika sätt jobbar med utanförskapsfrågan samt representanter från ESF, SKL, Ramböll och European Minds. Mer information om konferensen finns på http://eventus.trippus.se/plugin130412. För mer information om Plug In, kontakta regional projektledare Johan Borvén Johan.Borven@goteborgsregionen.se.

2 år 41 veckor sedan

Studiematerialet ”Att utveckla samarbetet för barn och unga i Västra Götaland med stöd av Västbus” bygger på två verklighetsbaserade berättelser som beskriver barn som har löpt hög risk att hamna i utanförskap, men där barnpsykiatri, skola och socialtjänst gemensamt har funnit vägar att ge stöd till barnen och familjerna. Berättelserna följs av frågor som ska kunna bilda underlag för dialog om hur insatser och samarbete för barn, unga och deras familjer kan utvecklas vidare.

Materialet utgår från Västbus, riktlinjer som tagits fram för att kommunerna och regionen i Västra Götaland tillsammans ska kunna ge dessa barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Läs mer: http://www.goteborgsregionen.se/grinnehallsmeny/fouivast/nyhetsarkivfouivast/nyhetsa...

2 år 42 veckor sedan

Bra studie- och yrkesvägledning på högstadieskolor minskar avhoppen från gymnasiet, visar en rapport från Lärarnas Riksförbund. Och elever som gått på en grundskola med låg studie- och yrkesvägledartäthet löper 20 procent större risk att hoppa av eller göra avbrott i gymnasiestudierna.

Läs mer: http://www.skolvarlden.se/artiklar/manga-fler-avhopp-med-lag-syv-tathet
Rapporten i sin helhet: http://www.lr.se/download/18.72b3614813b4cb340e024d/1354270414634/Effekter