Det forskas och skrivs om skolk och frånvaro på många håll i Sverige och Europa. GR Drop Outs har samlat några av de rapporter och skrivelser som berör ämnet.

Framgångsrika lärare fokuserar på elevernas styrkor

Skickliga lärare arbetar med flera metoder, och väljer utifrån mötet med varje enskild elev vilken metod just den eleven behöver. Det som gör störst skillnad är att läraren tror på sina elevers förmåga och lyfter deras styrkor.

De slutsatserna drar Catharina Tjernberg, som i sin avhandling har studerat och samtalat med lärare för att identifiera framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande.

– Den skickliga läraren fokuserar på elevernas styrkor och skapar ett klassrumsklimat där känslan är att det är okej att elever lär och gör på olika sätt, säger hon i en intervju i Skolporten.

Länk till Skolportens artikel: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/framgangsrika-larare-lyfter-...

Till avhandlingen: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01

”10 orsaker till avhopp” - ny rapport från Ungdomsstyrelsen

Mobbning är det främsta skälet till att elever hoppar av gymnasiet. Detta enligt Ungdomsstyrelsen, som i rapporten ”10 orsaker till avhopp” har låtit 379 ungdomar som inte har fullföljt sina gymnasiestudier svara på frågor om orsakerna till avhoppet, och om vad som hade kunnat förhindra det. Samtliga tillfrågade ungdomar deltar i projekt som är finansierade av Europeiska socialfonden (ESF).

Det näst vanligaste skälet som angavs var brist på pedagogiskt stöd i skolan och svårigheter att nå målen, enligt rapporten.

Läs den i sin helhet här: http://www.temaunga.se/sites/default/files/tioorsaker.pdf

Bra arbetsminne en framgångsfaktor i skolan

I en av GR Drop Outs insatser stöttar vi Framtidsgymnasiet i deras arbete med att undersöka hur minnesträning kan påverka elevers möjligheter att fullfölja sina gymnasiestudier.

Nu har effekterna av minnesträning undersökts i en avhandling från Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Studien belyser utvecklingen hos en grupp elever i behov av stöd som har fått träna upp sitt arbetsminne med hjälp av ett datorprogram. En förbättrad läsförståelse och matematisk förmåga kunde konstateras hos deltagarna på både kort och lång sikt, men ytterligare forskning behövs för att kartlägga sambanden, menar forskaren Karin I E Dahlin.

Läs mer här: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/arbetsminnet-viktigt-for-sko...

Till avhandlingen: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:604993

Ny doktorsavhandling belyser skolk ur ett systemteoretiskt perspektiv

Avsaknad av vuxenstöd, relationer och utmaningar i skolan kan leda till att elever skolkar. Hur olika systemkrafter verkar i skolans värld är något som Anne-Sofie Strand har undersökt i sin doktorsavhandling Skolk ur elevernas och skolans perspektiv: En intervju- och dokumentstudie vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Med systemkrafter avses företeelser inom och utanför skolan som kan inverka på elevernas fungerande i skolsystemet. Krafterna verkar antingen i riktning mot att öka elevernas delaktighet och engagemang, eller mot att fjärma eleven från skolan.

Slutsatserna pekar på att flera systemkrafter som enligt avhandlingen drar elever längre bort från skolan, skulle kunna förändras till krafter som istället drar eleverna i riktning mot delaktighet.

- Att skapa bättre relationer, både mellan lärare och elever men också mellan eleverna, är ett exempel på hur systemkrafter kan bli positiva krafter. Ett annat är en strukturering av undervisningsupplägget med tydliga instruktioner, förklaringar och stöd samt utrymme för snabbare studietakt för de elever som idag är uttråkade att lyssna på det de redan kan, förklarar Anne-Sofie Strand i ett pressmeddelande.

Till avhandlingen: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:616946
Till pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/haelsohoegskolan-ab/pressrelease/...

Ny forskning för att hitta orsaker till skolk

Sedan hösten 2012 pågår ett samarbete mellan Högskolan i Kristianstad och Tomelilla kommun för att minska skolket i skolan. Utblickar på internationell forskning på området kombineras med intervjuer med barn och unga i kommunen. Halvvägs in i forskningsprojektet konstaterar man bland annat att undervisningens innehåll och arbetsmetoder ofta tas upp av eleverna som skäl till att skolka. Läs mer på Sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5493838

Utbildningsfrågor ur elevens perspektiv

Hur upplevs skolan av dem den är till för – eleverna? Forskning.se har i samverkan med Skolverket sammanställt forskning som studerar skolan ur ett elevperspektiv. Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/elevperspektiv.4.6b01f00013cc...

Unga som lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg klandrar sig själva

Lena Lidström ingår i en forskargrupp som under fyra år ska kartlägga övergången från skola till arbete bland unga som lämnar skolan med ofullständiga betyg. Hon finner det anmärkningsvärt hur många av de tillfrågade unga som klandrar sig själva för att inte ha lyckats i skolan. Och en enkätundersökning gjord i projektet visar att många kommuner skjuter över ansvaret på eleverna.

– De unga som vi har gjort uppföljande intervjuer med är ofta utsatta i något avseende redan innan de kommer till skolan. I frånvaron av rätt insatser blir de sedan ännu mer marginaliserade vilket leder till att de lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Det i sin tur leder till att de har föga chans att få jobb, säger Lena Lidström.

Läs mer på Lärarnas Nyheter.se: http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/02/14/unga-klandrar-...

Låg SYV-täthet leder till fler avhopp

Bra studie- och yrkesvägledning på högstadieskolor minskar avhoppen från gymnasiet, visar en rapport från Lärarnas Riksförbund. Och elever som gått på en grundskola med låg studie- och yrkesvägledartäthet löper 20 procent större risk att hoppa av eller göra avbrott i gymnasiestudierna.

Läs mer: http://www.skolvarlden.se/artiklar/manga-fler-avhopp-med-lag-syv-tathet
Rapporten i sin helhet: http://www.lr.se/download/18.72b3614813b4cb340e024d/1354270414634/Effekter

Nytt delbetänkande från Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U2012:8)

Utbudet av insatser för de yngsta ungdomarna behöver breddas för att motverka att unga människor utan gymnasieutbildning fastnar i ett långvarigt utanförskap. Sänk åldern för att få utvecklingsersättning från18 till 16 år och premiera aktivitet framför inaktivitet genom ekonomiska incitament, föreslår regeringens särskilda utredare. Bättre, individbaserad statistik ska också ge bättre förutsättningar för välgrundade beslut i framtiden.

Delbetänkandet Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) kan läsas i sin helhet här: http://www.regeringen.se/sb/d/16714/a/209722

Tillbaka till skolan – ny metodhandbok i arbetet med hemmasittare

Att få hemmasittande elever tillbaka till skolan är en angelägen och komplex uppgift. I en ny bok med titeln Tillbaka till skolan – metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga presenterar Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin en arbetsmodell att utgå från. Boken vänder sig till alla som möter hemmasittande elever i sitt arbete: lärare, specialpedagoger, kuratorer, skolledare med flera. Läs mer på Gothia förlags hemsida: http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/?ew_101_cat_id=2817&ew_...

Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Skolverket
De allmänna råden med kommentarer om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Materialet är indelat i tre områden: att främja närvaro, att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro samt hur den ogiltiga frånvaron dokumenteras i betygsdokumenten.

Ladda ner och läs:
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fww...

Fokus på avhopp i årets "Öppna jämförelser - Gymnasieskola"

Sveriges Kommuner och Landsting
I år har SKL:s rapport "Öppna jämförelser - Gymnasieskola" ett särskilt fokus på hur väl skolan lyckas att få eleverna att fullfölja utbildningen.

Över hälften av avhoppen sker i årskurs tre vilket betyder att nio av tio ungdomar går drygt två år i gymnasieskolan. Ett fjärde år ökar fullföljandegraden påtagligt men ett femte ger en liten effekt.

Lär rapporten här:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_gymna...

Läs SKL:s pressmeddelande samt se intervju med Håkan Sörman här:
http://www.skl.se/press/pressmeddelanden/lokala-strategier-mot-gymnasiea...

School Dropout and Completion: International Comparative Studies in Theory and Policy

Eds. Stephen Lamb, Eifred Markussen, Richard Teese, Nina Sandberg och John Polesel

En bok som ger ett internationellt perspektiv på avhoppsproblematik. Författarna diskuterar hur framgångsrika olika skolsystem (secondary school) och program är i att förebygga dropouts och att få elever till att fullfölja sin utbildning. Fallstudier och olika länders skolsystem presenteras, bland annat från Frankrike, Spanien, England, Skottland, Tyskland, Polen, Schweiz, Island, Norge, USA, Kanada, Australien och Finland.

Free preview på Springer:
http://www.springer.com/education+%26+language/book/978-90-481-9762-0

Ytterligare avsnitt att läsa på Google books:
http://books.google.se/books?id=CK1-lycvn-kC&printsec=frontcover&dq=Scho...

En skola med tilltro lyfter alla elever

Skolinspektionen
Skolinspektionen granskar varje år ett stort antal skolor, verksamheter och huvudmän med fokus på vilka områden de behöver utveckla.

I rapporten med granskningar gjorda 2011 diskuterar Skolinspektionen bland annat skolors arbete med ogiltig frånvaro. De konstaterar att flera grundskolor göra stora insatser för elever med omfattande ogiltig frånvaro, men att dessa inte är tillräckligt effektiva. I komplicerade frånvarofall uppfattade flera skolor att de inte fick den hjälp och det stöd de behövde från förvaltningen eller nämnden i kommunen. Likt GR Drop Outs kartläggning menar även Skolinspektionen att man generellt borde bli bättre på att hitta de bakomliggande orsakerna till ogiltig frånvaro samt att utvärdera de åtgärder som sätts in.

Läs Skolinspektionens pressmeddelande:
http://www.skolinspektionen.se/arsrapport-2011

Läs rapporten på:
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/spara-2012/Regeringsr...

Synligt lärande – så kan lärare maximera elevers studieresultat

Världsberömda professor i pedagogik John Hattie vill i sin nya bok "Synligt lärande – så kan lärare maximera elevers studieresultat" (på engelska "Visible Learning for Teachers") svara på frågan:
Hur ser en lektion ut som gynnar elevernas lärande maximalt?

Läs vad han tycker om projektarbeten, samarbete mellan lärare och passion i en intervju på Lärarnas Nyheter:
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/10/31/se-undervisnin...

Se, tolka och agera - om rätten till en likvärdig utbildning

I sitt slutbetänkande ger Utredningen om utsatta barn i skolan (U 2009:05) en samlad bild av hur skolan arbetar och hur den samverkar med andra kring de barn och elever som far illa eller som har stora stödbehov. I betänkandet lämnas också förslag på förebyggande och främjande insatser.

Läs den på:
http://www.regeringen.se/sb/d/12492/a/157786

Gymnasieskolan - inte en skola för alla?

Margareta Cederberg, fil dr i pedagogik, har på uppdrag från Malmökommissionen sammanställt en forskningsöversikt om den grupp elever som inte genomför gymnasieskolan inom tre år, med särskilt fokus på gruppens hälsa. Utifrån forskningssammanställningen har hon utformat ett diskussionsförslag om insatser för att minska andelen elever som inte genomför gymnasieskolan. Även om fokus för rapporten ligger på insatser för Malmö stad, ger rapporten intressant läsning om nationella siffror, nya skollagen, varför ungdomar hoppar av samt hur skolan kan göra skillnad.

Läs "Gymnasieskolan - inte en skola för alla? En forskningssammanställning om låg
utbildning och hälsa" på:
http://www.malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d9800088755/Gymnasieskol...

“Jeg kommer heller ikke i dag” – om støtte af sårbare unge i uddannelse

Undervisningsministeriet, Danmark
En publikation som presenterar ett urval metoder och verktyg i syfte att inspirera lärare och studie- och yrkesvägledare i deras möte med ungdomar som kämpar med psykiska, personliga och sociala problem. Den ger också information om olika diagnoser och psykiska sjukdomar.

Läs den på:
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Erhvervsuddannelse...

Frafall i utdanning for 16 -20 åringer i Norden

Nordisk ministerråd
En rapport om avhopp från gymnasieskolor i de nordiska länderna. Rapporten samlar forskning och ger en översikt över de åtgärder som har genomförts i de olika länderna för att minska avhoppen. En slutsats som dras är att det går att minska antalet avhopp, men att det kräver grundläggande och djupgående förändringar i de ekonomiska och sociala skillnader i samhället som sådant.

Läs rapporten på:
http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2010-517

Unge på kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer

Norden Världfärdcenter
Gruppen ungdomar i Norden som varken studerar och arbetar växer. Rapporten konstaterar att de nordiska länderna sedan ett flertal år tillbaka satt igång ett brett spektra av projekt och insatser för att främja inkludering av utsatta ungdomar i skolan och på arbetsmarknaden. Det finns ett behov av att samla och systematisera den kunskap och den erfarenhet som finns bland projektledare, forskare och inte minst bland nordbor som själva har hoppat skolan och hamnat i arbetslöshet.

Läs sammandrag av rapporten på:
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/8430/Ungepakanten%20web.pdf

Skolk - hälsoeffekter

Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut har gjort en systematisk litteraturöversikt av publikationer där man studerat sambandet mellan skolk och hälsa/hälsobeteenden.

Läs "Skolk – kan det påverka barnens framtida psykiska hälsa och hälsobeteende?" på:
http://www.fhi.se/Documents/Vart-uppdrag/BoU/Uppslagsverket/Skolk.pdf

Går det att förklara varför ungdomars psykiska hälsa är bättre i vissa skolor?

Charlotte Öfverberg & Sven Bremberg
En rapport som undersökte psykisk ohälsa bland elever i årskurs 9 och hittar skyddsfaktorer i skolmiljön. De faktorer som framförallt karakteriserade skolor med låg problemnivå var att skolan hade mindre än 500 elever, möjligheter för eleverna att påverka (”elevens val”), förekomst av elevinflytande samt att skolan erbjöd fritidsaktiviteter i skolans lokaler utanför skoltid.

Läs rapporten på:
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Barn-%20och%20ungdomar/G%C3%A5r%20d...

Dropping out in Scandinavia

Olof Bäckman, Vibeke Jakobsen, Thomas Lorentzen, Eva Österbacka & Espen Dahl
"Dropping out in Scandinavia - Social Exclusion and Labour Market Attachment among Upper Secondary School Dropouts in Denmark, Finland, Norway and Sweden" är en rapport som fokuserar på dem som hoppar av en yrkesutbildning och deras chanser och risker på de skandinaviska arbetsmarknaderna. I rapporten undersöks hur väl övergången mellan skola och arbetsliv påverkas av hur yrkesutbildningen organiseras.

Läs rapporten på:
http://www.framtidsstudier.se/wp-content/uploads/2011/09/Arbetsrapport-2...

Motverka studieavbrott — Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Sveriges Kommuner och Landsting
Alltför många elever lämnar gymnasieskolan utan att ha skaffat sig en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens krav eller behörighet till högskolan. Vad innebär avbrotten? Vad kan kommuner och skolor göra för att alla elever både ska vilja och klara av att fullfölja sin utbildning?

Läs rapporten på:
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40227_1.pdf

Checklista för arbetet med ökad skolnärvaro

Sveriges Kommuner och Landsting
Inom SKL:s Psynk-projekt har en checklista tagits fram för arbetet med ökad skolnärvaro. "Att tänka på – Ökad skolnärvaro" ger en bild av vad som kan vara bra att ha i åtanke när kommunen utvecklar sitt skolnärvaroarbete. Checklistan bygger i stor utsträckning på erfarenheter från Vänersborgs kommun som framgångsrikt har minskat den ogiltiga skolfrånvaron i både grund- och gymnasieskolan.

Se checklistan på:
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=fcb4c469-797...

Läs mer om Psynk-projektet på:
http://www.skl.se/psynk

Skolfrånvaro: KBT-baserat kartläggnings- och åtgärdsarbete

Viktoria Konstenius & Maria Schillaci
Boken syftar till att ge handfasta råd och verktyg för att systematiskt kartlägga, åtgärda och förebygga skolfrånvarosituationer. Utöver en konkret arbetsstruktur för att arbeta mot en ökad skolnärvaro erbjuds grundläggande psykologisk kunskap om beteenden, motivation och förändringsarbete.

Underlag för kartläggning och åtgärder finns att ladda ner från www.studentlitteratur.se/skolfranvaro

Stökig klass - rektors ansvar?

Eva Larsson
Boken bygger på aktuell pedagogisk forskning och handlar om hur en rektor kan följa lektioner, iaktta samspel och undervisning, ge respons till lärarna och leda utvecklingen av arbetet. Boken innehåller utvalda fallbeskrivningar med respons på lektionsbesök hos tio olika lärare samt en teoretisk och en praktisk diskussion.

Att inte välja den förväntade vägen

Marianne Lundgren och Jan Magnusson, FoU i Väst
En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret.

Läs studien på: http://www.gr.to/download/18.563dea7a1259bc9aa0f8000819/forvantade_vagen...

Finnish lessons – what can the world learn from educational change in Finland?

Pasi Sahlberg
Pasi Sahlberg har bakgrund som lärare och jobbar nu som generaldirektör för Centre for International Mobility and Cooperation under finska Undervisnings- och kulturministeriet. I denna bok beskriver han hur Finland skapat en skola som upplevs meningsfull för lärare, elever och för det finska samhället. Vad kan andra länder egentligen lära av Finland och vad kan Finland trots sina framgångar fortfarande lära sig av andra länder?

Läs mer om boken på:
http://www.finnishlessons.com/

Var är de effektiva insatserna?

Skolinspektionen
Skolinspektionen har gjort en genomgång av 50 grundskolor och deras arbete mot ogiltig frånvaro. Rapporten visar att många kommuner och skolor har bra rutiner för att utreda elevers ogiltiga frånvaro. Dock är åtgärderna inte alltid kopplade till orsakerna bakom frånvaron, vilket minskar den önskade effekten.

Läs Skolinspektionens pressmeddelande på:
http://skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Bra-rutiner-...

och rapporten "Riktad tillsyn inom området Skolpliktsbevakning - Om rätten till utbildning för skolpliktiga barn" på:
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/2011/06juni/riktad-ti...

Rätten till utbildning

Skolverket
En rapport om barn och elever som är långvarigt ogiltigt frånvarande och om hur kommunernas skolpliktsbevakning går till. Rapporten belyser även orsaker som kan ligga bakom långvarig frånvaro samt hur kommunala och fristående skolor arbetar för att komma åt problemet.

Läs mer på:
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fww...

Skolfrånvaro och vägen tillbaka

Skolverket
Rapporten ger kunskap om orsaker till ogiltig frånvaro. I rapporten finns även kunskap om hur skolor och förvaltningar arbetar för att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro.

Läs mer på:
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer?_xurl_=http%3A%...

Varför hoppade du av?

Skolverket
En kvalitativ studie som belyser frågan om varför gymnasieelever lämnar skolan eller byter program.

Läs mer på:
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer?_xurl_=http%3A%...

Avvikarna - en diskursanalys av talet om de elever som avviker från skolan genom skolk

Mina Anger
En uppsatsen som visar att det i åtgärdsprogrammen framträder en idealelev som har ett tydligt mål, själv tar ansvar för sina studier både vad gäller närvaro och studiemoral och som trivs i skolan. Elever som inte lever upp till denna idealbild styrs genom tidskontroll, hot om straff och ständiga samtal mot denna norm.

Läs uppsatsen i bifogad fil: